lfefr l= 2017&18

l= 2017&18 gsrq egkfo|ky;dskSf{kd dk;ksZa dks lQy lapkyu ds fy, fuEu izdkj dh lfefr;ksa dk xBu fd;k x;kA

vuq”kklu lfefr @,UVh jSfxax@/kweziku fuokj.k %&

1-     MkW0 foØe flag  &        eq[; “kkLrk

2-     MkW0 “kSyk tks”kh & lnL;

3-     MkW0 /kusUnz dqekj & lnL;

efgyk f”kdk;r fuokj.k izdks’B %&

1-     MkW0 eatw Hk.Mkjh   &       la;kstd

2-     MkW0 mfeZyk jk.kk   &       lnL;

jk’Vªh; lsok ;kstuk@ jSM fjcu %&

1-     MkW0 “kSyk tks”kh    &       jk’Vªh; lsok ;kstuk vf/kdkjh

2-     Jh izrhd xks;y   &       lnL;

ØhM+k lfefr %&

1-     Jh izeksn dqekj    &       la;kstd

2-     Jh c`ts”k pkSgku   &       lnL;

jksclZ o jsUtlZ %&

1-     MkW0 eatw Hk.Mkjh   &       izHkkjh

2-     Jh c`ts”k pkSgku   &       lnL;

Nk=o`fÙk lfefr %&

1-     MkW0 foØe flag            & izHkkjh

2-     Jh ,l0 ,l0 xqysfj;k      & lnL;

iqLrdky; lfefr %&

1-     Jh izeksn dqekj        &   izHkkjh

2-     Jherh laxhrk Fkify;ky &  lnL;

dSfj;j dkmfUlfyax @IyslesaV lsy %&

1-     Jh izrhd xks;y   &       izHkkjh

lkaLd`frd ifj’kn %&

1-     MkW0 “kSyk tks”kh    &       la;kstd

2-     MkW0 eatw Hk.Mkjh   &       lnL;

egkfo|ky; izkax.k fodkl lfefr %&

1-     MkW0 eatw Hk.Mkjh   &       la;kstd

2-     Jh ch0 ,l0 ijekj        &       lnL;

Nk=la?k pquko lfefr %&

1-     Jh izeksn dqekj    &       pquko vf/kdkjh

2-     Jh izrhd xks;y   &       lgk;d pquko vf/kdkjh

dEI;wVj@,MwlsV lfefr %&

1-     Jh izrhd xks;y   &       la;kstd

2-     Jh nhid jk.kk    &       lnL;

3-     Jh ,l0 ,l0 xqysfj;k&    lnL;

egkfo|ky; Ø; lfefr %&

1-     MkW0 foØe flag  &        la;kstd

2-     MkW0 “kSyk tks”kh & lnL;

3-     Jh ch0,l0 ijekj &lnL;

ehfM;k lfefr %&

1-     MkW0 eatw Hk.Mkjh   &       izHkkjh

uSd ewY;kadu lfefr %&

1-     Jh izeksn dqekj    &       la;kstd

2-     Jh nhid jk.kk    &       lnL;

3-     Jh izrhd xks;y   &       lnL;

4-     Jh ,l0,l0 xqysfj;k &    lnL;

osclkbV fuekZ.k lfefr %&

1-     Jh izrhd xks;y   &       la;kstd

2-     Jh ,l0 ,l0 xqysfj;k&    lnL;

ijh{kk lfefr %&

1-     MkW0 “kSyk tks”kh    &       izHkkjh

2-     Jh izeksn dqekj    &       lnL;

Ekgkfo|ky; if=dk lfefr %&

1-     MkW0 “kSyk tks”kh    &       eq[; lEiknd

2-     Jh nhid jk.kk    &       lg lEiknd

3-     Jh izrhd xks;y   &       lnL;

iwoZ Nk= ifj’kn %&

1-     MkW0 foØe flag            &       la;kstd

2-     MkW0 eatw Hk.Mkjh           &       lnL;

3-     Jh ,l0 ,l0 xqysfj;k      &       lnL;  

vkink izcU/ku izdks’B  %&

1-     MkW0 “kSyk tks”kh    &       la;kstd

2-     MkW0 eatw Hk.Mkjh   &       lnL;

3-     MkW0 /kusUnz dqekj   &       lnL;