¼c½- dyk ladk;

1- Lukrd dyk oxZ ¼lsesLVj iz.kkyh½ esa izos'k gsrq fu;e

izfrcU/k

  1. dksbZ Hkh Nk=@Nk=k fgUnh] vaxzsth esa ls dsoy ,d lkfgR; ys ldrs gSaA

  2. dksbZ Hkh Nk=@Nk=k dyk ladk; ds ,d ls vf/kd izk;ksfxd fo"k;ksa dk p;u ugha dj ldrs gSaA

  3. os gh Nk=@Nk=k fp=dyk@laxhr@x`gfoKku esa izos'k ds fy;s vgZ ekus tk;saxs] ftUgksaus b.VjehfM,V vFkok led{k ijh{kk mDr fo"k; ls mÙkh.kZ fd;k gksA

  4. bfrgkl ;k Hkwxksy esa ls dsoy ,d fo"k; dk p;u fd;k tk;sxkA

    • ¼d½ bfrgkl ;k Hkwxksy ¼[k½ fp=dyk ;k vFkZ'kkL= ;k laxhr ¼x½ x`g foKku ;k xf.kr ¼?k½ Hkwxksy ;k fp=dyk ;k laxhr

  5. dsoy os Nk= Hkwxksy dk v/;;u dj ldrs gSa ftUgksaus b.VjehfM,V ;k led{k ijh{kk Hkwxksy ds lkFk vFkok foKku laoxZ esa xf.kr ;k tho foKku ds lkFk mÙkh.kZ dh gksA

  6. dsoy os Nk=@Nk=k xf.kr dk v/;;u dj ldrs gSa ftUgksaus b.VjehfM,V ;k led{k ijh{kk dyk ;k foKku oxkZUrxZr xf.kr fo"k; ds lkFk mÙkh.kZ dh gksA

  7. xf.kr ds lkFk ek= vFkZ'kkL= ;k Hkwxksy fo"k; gh fy;k tk ldrk gSA